Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Easyhosting BV.

1. Definities
– Opdrachtgever, afnemer of cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Easyhosting BV wordt gesloten of wenst af te sluiten.

Easyhosting BV: het bedrijf Easyhosting BV, bedrijven handelend onder de handelsnaam “Easyhosting BV” , gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

– Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

– Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Easyhosting BV.

– Producten en diensten van Easyhosting BV: de door Easyhosting BV te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden: hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

– Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.

– Offerte: elk aanbod van Easyhosting BV aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door Easyhosting BV aan de cliënt.

– Programmatuur: de software en hardware die door Easyhosting BV aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

– Systeem: het samenhangend netwerk van communicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Easyhosting BV. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Easyhosting BV niet bindend en niet van toepassing.

In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Easyhosting BV de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

3. Algemeen
Easyhosting BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

4. Offertes
Alle door Easyhosting BV gedane aanbiedingen –in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de cliënt verstrekt. Alle Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de Offerte.

5. Onderhandelingen
Easyhosting BV kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder moment afbreken. De cliënt kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Easyhosting BV een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

6. Overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoord verklaring is ontvangen, of de offerte is voorzien van handtekening en geretourneerd per post of fax. Door Easyhosting BV verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Duur van de overeenkomst
Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van één jaar. Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de cliënt een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Een overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend verlengt voor een periode van de in de overeenkomst overeengekomen periode en bij vooruit betaling gefactureerd, tenzij één van beide partijen de overeenkomst minimaal twee maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode opzegt. De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. De duur van de overéénkomst voor domeinnaam registratie is gelijk aan registratie-periode vermeld in de tarievenlijst. Bij op uw verzoek aangepaste deel betalingen geldt de oorspronkelijke contractperiode.

8. Beëindiging van de overeenkomst door Easyhosting BV
Easyhosting BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

– De cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

– De cliënt maakt oneigenlijk gebruik van Internet.

– De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving.

– De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.

– De cliënt verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

De cliënt heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

9. Vergoedingen
De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. Easyhosting BV behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de cliënt hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de cliënt een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

10. Inzage gegevensbestanden
Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Easyhosting BV zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:

– cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;

– nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.

Easyhosting BV is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

11. Betalingen
Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van acht (8) dagen na de factuurdatum betalen. Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

12. Opschorting
Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Easyhosting BV uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Easyhosting BV tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

13. Voorbehoud en eigendom van rechten
Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Easyhosting BV, totdat alle bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Easyhosting BV zijn voldaan. Rechten worden aan de cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

14. Beschikbaarheid en beheer van de dienst
Easyhosting BV zal zich jegens de cliënt inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Easyhosting BV zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. Easyhosting BV kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Easyhosting BV diensten. Easyhosting BV is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van Easyhosting BV verzonden (e-mail) berichten en back-up bestanden. De cliënt zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. Easyhosting BV zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de cliënt daarvan de minste hinder ondervindt. Easyhosting BV is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

15. Verplichtingen van afnemer
De cliënt is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet de cliënt verwacht mag worden. De cliënt zal de diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door Easyhosting BV kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. De cliënt is gehouden bij het gebruik van de diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Easyhosting BV toe te brengen. In het bijzonder zal de cliënt:

– geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.

– geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.

– zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is.

– zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de cliënt enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel.

– zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

De cliënt is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van het netwerk van Easyhosting BV niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere cliënten in het gebruik van de diensten niet worden belemmerd. De cliënt is verplicht om door Easyhosting BV verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Easyhosting BV houdt zich het recht voor om aan de cliënt de toegang tot de diensten te ontzeggen indien de cliënt in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel Easyhosting BV zal wegens weigering van de toegang tot de diensten op grond van dit artikel 15 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De cliënt vrijwaart Easyhosting BV voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

16. Aanvraag domeinnamen
Indien Easyhosting BV voor de cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Easyhosting BV heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de cliënt. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De cliënt vrijwaart Easyhosting BV tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
Easyhosting BV blijft het recht op eigendom van diensten en produkten houden totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Om hier een juiste vorm aan te geven bij domeinregistratie conform de procedures van SIDN stelt Easyhosting BV het volgende:Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden machtigt u automatisch Easyhosting BV om in geval van langdurige betalingsproblemen de domeinnaam tijdelijk aan houdersschap van klant te onttrekken. Easyhosting BV zal in dat geval tijdelijk de houder zijn van de domeinnaam. Zodra aan de betaalverplichting is voldaan zal Easyhosting BV een houderwijziging op de gegevens van de klant binnen twee dagen uitvoeren.

17. Aansprakelijkheid Easyhosting BV
Aansprakelijkheid van Easyhosting BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt Easyhosting BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Easyhosting BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Easyhosting BV in staat is adequaat te reageren. Easyhosting BV zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De cliënt vrijwaart Easyhosting BV voor alle aanspraken van derden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij Easyhosting BV meldt.

18. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Easyhosting BV of diens licentiegevers. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is Easyhosting BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Easyhosting BV door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de cliënt niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Easyhosting BV op verzoek van de cliënt een reservekopie van de Programmatuur aan de cliënt ter beschikking stellen.

Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Easyhosting BV het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

Voor zover voor de overdracht van de in artikel 18(5e punt) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Easyhosting BV een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen. Artikel 18 (5e punt) is onverkort van toepassing.

19. Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Easyhosting BV bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

20. (Tussentijdse) Beëindiging
Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Easyhosting BV kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de cliënt faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen. Indien de cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 20 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Easyhosting BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Easyhosting BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

21. Diversen
Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de cliënt en Easyhosting BV in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd. Easyhosting BV kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. De cliënt kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van Easyhosting BV aan derden overdragen. Easyhosting BV zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Easyhosting BV (www.Easyhosting.nl) en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Easyhosting BV.

22. Toepasselijk recht en forum
Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Easyhosting BV december 2007